Saturday, May 5, 2018

Thiền Sư Thánh Nghiêm chú giải Tín Tâm Minh


Zen Master Sheng Yen (1931-2009):

Let it go and be spontaneous,
Experience no going or staying.
Accord with your nature, unite with the Way,
Wander at ease, without vexation.

The most important thing in practice is to be natural and spontaneous. Being natural does not mean neglecting everything. It requires careful attention.
Zen Master Sheng Yen (screenshot from a video)


Thiền Sư Thánh Nghiêm (1931-2009):

Hãy buông bỏ tất cả các pháp, hãy để tâm tự nhiên
Hãy kinh nghiệm [trong tâm] rằng không có gì để đi, không có gì để trụ
Hãy thuận theo tự tánh, hợp nhất với Đạo
Hãy thõng tay vào chợ, không gì lo lắng bận tâm.

Điểm quan trọng trong pháp hành là tự nhiên, hồn nhiên. Thuận theo tự nhiên không có nghĩa là bỏ lơ mọi thứ. Nó đòi hỏi sự chú tâm cẩn trọng.


No comments:

Post a Comment

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER - 5 CÁCH THỰC HÀNH ĐỂ XOA DỊU NHỮNG CƠN GIẬN

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER      We all know that anger is not healthy, not beautiful, and that it is definitely destructive, but we ...