Wednesday, May 2, 2018

Tâm Như Núi Đá

Tâm Như Núi Đá

.
AN 6.55 -- Sona Sutta: About Sona
translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu

...
"Just as if there were a mountain of rock — without cracks, without fissures, one solid mass — and then from the east there were to come a powerful storm of wind & rain: the mountain would neither shiver nor quiver nor shake. And then from the west... the north... the south there were to come a powerful storm of wind & rain: the mountain would neither shiver nor quiver nor shake.

 In the same way, even if powerful forms cognizable by the eye come into the visual range of a monk whose mind is thus rightly released, his mind is neither overpowered nor even engaged. Being still, having reached imperturbability, he focuses on their passing away.

And even if powerful sounds... aromas... flavors... tactile sensations... Even if powerful ideas cognizable by the intellect come into the mental range of a monk whose mind is thus rightly released, his mind is neither overpowered nor even engaged. Being still, having reached imperturbability, he focuses on their passing away."
...
When one's awareness is dedicated
 to renunciation, seclusion,
 non-afflictiveness, the ending of clinging,
 the ending of craving, & non-deludedness,
seeing the arising of the sense media,
 the mind is rightly released.

For that monk, rightly released,
 his heart at peace,
 there's nothing to be done,
  nothing to add
  to what's done.

As a single mass of rock isn't moved by the wind,
even so all  forms, flavors, sounds,
  aromas, contacts,
  ideas desirable & not,
 have no effect on one who is Such.

The mind
— still, totally released —
  focuses on
their passing away.

(Source:  Access to Insight)
..Trích Kinh Tăng Chi Bộ 6.55
Nguyên Giác dịch từ bản Anh văn của Thanissaro Bhikkhu

Y hệt như một núi đá -- không vết nứt, không lỗ hổng, một khối đá chắc -- và khi từ hướng đông, một trận bão dữ dội tới với gió và mưa: núi đá không lay động, không rung chuyển, không nhúc nhích. Và khi từ hướng tây... từ hướng bắc... từ hướng nam, một trận bão dữ dội tới với gió và mưa: núi đá không lay động, không rung chuyển, không nhúc nhích.

Tương tự, ngay cả những hình ảnh mãnh liệt thấy được qua mắt đã tới trong tầm mắt của một nhà sư, người có tâm đã giải thoát như thế, tâm sẽ không bị chinh phục, không bị lôi cuốn. Tâm lặng lẽ, bất động, vị này tập trung vào biến diệt của những hình ảnh đó.

Và ngay cả những âm thanh mãnh liệt... mùi hương... vị nếm... cảm xúc... Ngay cả khi những ý tưởng mãnh liệt hiện được trong ý thức tới trong tầm ý thức của một nhà sư, người có tâm đã giải thoát như thế, tâm sẽ không bị chinh phục, không bị lôi cuốn. Tâm lặng lẽ, bất động, vị này chú tâm vào biến diệt của những hình ảnh đó.
.
Khi tâm một người tận lực hướng về xả ly, ẩn dật, không dao động, kết thúc tham luyến, kết thúc tham muốn và không bị mê mờ, [khi] nhìn thấy sự tập khởi của trần cảnh qua [sáu] căn, tâm được giải thoát thích nghi.

Với vị sư đó, được giải thoát thích nghi, tâm bình an, không có gì để cần làm, không có gì để thêm vào các đã hoàn mãn.

Như một tảng đá đơn độc không bị gió lay động, tương tự thế với tất cả những cái được nhìn thấy, được nếm, được nghe, được ngửi, được chạm xúc, những ý nghĩ ưa & ghét, sẽ không còn lay động gì đối với người đã sống Như Thị.

Tâm -- lặng lẽ định tĩnh, hoàn toàn giải thoát -- chú tâm vào sự biến diệt của chúng.No comments:

Post a Comment

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER - 5 CÁCH THỰC HÀNH ĐỂ XOA DỊU NHỮNG CƠN GIẬN

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER      We all know that anger is not healthy, not beautiful, and that it is definitely destructive, but we ...