Sunday, May 13, 2018

Rồi Mẹ Như Sương

Rồi Mẹ Như Sương


A song composed
by Trần Chí Phúc

based on a poem
by Nguyên Giác

from the album
Hoa Bay Khắp Trời


.

Rồi Mẹ Như Sương
.
Thương con trăm sông ngàn núi
trang kinh mẹ chép cúng dường
bốn thời sớm trưa chiều tối
nhớ ơi nước mắt lăn dòng
.
Thương con mãi xa ngàn dặm
tụng kinh mẹ khóc mưa nguồn
gió đưa tới rừng xa thẳm
lạnh ơi mưa ngấm vào hồn.
.
Rồi mẹ như sương, tan vào nắng trưa
rồi mẹ như hương, ẩn hiện trong mơ
rồi mẹ như mây, tóc trắng cuối trời
rồi mẹ như nắng, bóng khuất sau đồi
.
Nửa khuya trở mình viễn phố
con đọc trang kinh cuối dòng
chữ mẹ ngút ngàn thương nhớ
chép lời Phật dạy qua sông
.
Thương ơi một rừng tóc trắng
bay về  che khắp tử sinh
nghe chim kêu ngàn xa vắng
ngẩng đầu rơi tiếng bất sinh.

.

Performed by singer Duy Thủy
.




Performed by songwriter Trần Chí Phúc
.
.
Then Mom is like a mist
.
Loving her son who was a hundred rivers and a thousand mountains away,
Mom handwrote a copy of sutra for offering to Buddha.
Four times a day – morning, noon, afternoon and evening – Mom
wrote while her tears dropped down
.
Loving her son who was a thousand miles away,
Mom chanted the sutra while her tears became rainfalls
The wind carried the chanting voices and the rainfalls to a faraway forest
where her son felt the chilly rain seeping into his body and mind 
.
Then Mom was like a mist, dissolving into the sunshine
then Mom was like a scent, appearing and disappearing in dreams
then Mom was like a cloud, floating her white hair over the horizon
then Mom was like the sunrays, vanishing after the hills
.
I read the last lines of the sutra at midnight
and felt this foreign town shaking
Mom’s handwriting carried so much love
rewriting  Buddha’s words that showed how to cross the river
.
So lovely, I see now a sea of white hair
fly over all the realms of life and death
Listening to the birds singing afar
I raise my head and hear the sound of nirvana
.

No comments:

Post a Comment

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER - 5 CÁCH THỰC HÀNH ĐỂ XOA DỊU NHỮNG CƠN GIẬN

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER      We all know that anger is not healthy, not beautiful, and that it is definitely destructive, but we ...