Thursday, May 10, 2018

Remembering The Most Venerable Thich Quang Duc’s Self-immolation

 This Vesak, Remembering The Most Venerable Thich Quang Duc’s Self-immolation

The Self-Immolation of Buddhist Monk Thich Quang Duc -  photo taken by Malcolm Browne 
.


This Vesak, Remembering
The Most Venerable Thich-Quang-Duc’s Self-immolation
.
Original poem and translation
by Tâm Thường Định Bạch Xuân Phẻ
.
Fifty years from the summer of 1963
Remembering our homeland
Still, there are social injustices
Still existed: Hatred, corruption, and ignorance
.
1963 - a historic year
The Venerable Thich Quang Duc self-immolated
The torch of Compassion was lit
Spreading all over the world
.
For every Vesak season
We must remember the teaching of the Buddha Shakyamuni
We must carry our own torch
For Self-revelation and liberation
.
Before the three poisons (greed, hatred, and ignorance)
Before the society of selfishness and materials
Whatever we take
Think about the impermanence and separation
.
Knowing all things have no self
Living life with compassion and altruism
So in every single moment
Embrace and practice the Buddha's teachings.
.
Sacramento, Buddhist calendar 2557
(Source: Tâm Thường Định)
,
.
NHỚ THẦY NHÂN MÙA PHẬT ĐẢN SINH lần thứ 2637

The Self-Immolation of Buddhist Monk Thich Quang Duc -  photo taken by Malcolm Browne

The Self-Immolation of Buddhist Monk Thich Quang Duc
Photo from: www.vintagevectors.com 
.

NHỚ THẦY NHÂN MÙA PHẬT ĐẢN SINH lần thứ 2637
       Tưởng niệm Ngài Thích Quảng Đức và Pháp nạn 63
.
Năm mươi năm pháp nạn
Hướng về quê hương mìnnh
Bao bất công xã hội
Tham sân hận vô minh
.
Năm 63 lịch sử
Ngài Quảng Đức tự thiêu
Ngọn đuốc Từ Bi sáng
Lan toả khắp năm châu
.
Mùa Đản Sanh nhớ lại
Lời Đức Phật Thích Ca
Hãy tự mình cầm đuốc
Tự soi đường mà đi
.
Trước tham giận mê si
Trước bạo quyền ích kỷ
Chúng ta phải làm gì
Trước vô thường chia ly
.
Biết mọi sự vô ngã
Sống cuộc đời vị tha
Nên trong mỗi sát-na
Thực hành lời Phật dạy.
.
Sacramento, Mùa Phật Đản 2557.


No comments:

Post a Comment

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER - 5 CÁCH THỰC HÀNH ĐỂ XOA DỊU NHỮNG CƠN GIẬN

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER      We all know that anger is not healthy, not beautiful, and that it is definitely destructive, but we ...