Thursday, May 10, 2018

Remembering The Most Venerable Thich Quang Duc’s Self-immolation

 This Vesak, Remembering The Most Venerable Thich Quang Duc’s Self-immolation

The Self-Immolation of Buddhist Monk Thich Quang Duc -  photo taken by Malcolm Browne 
.


This Vesak, Remembering
The Most Venerable Thich-Quang-Duc’s Self-immolation
.
Original poem and translation
by Tâm Thường Định Bạch Xuân Phẻ
.
Fifty years from the summer of 1963
Remembering our homeland
Still, there are social injustices
Still existed: Hatred, corruption, and ignorance
.
1963 - a historic year
The Venerable Thich Quang Duc self-immolated
The torch of Compassion was lit
Spreading all over the world
.
For every Vesak season
We must remember the teaching of the Buddha Shakyamuni
We must carry our own torch
For Self-revelation and liberation
.
Before the three poisons (greed, hatred, and ignorance)
Before the society of selfishness and materials
Whatever we take
Think about the impermanence and separation
.
Knowing all things have no self
Living life with compassion and altruism
So in every single moment
Embrace and practice the Buddha's teachings.
.
Sacramento, Buddhist calendar 2557
(Source: Tâm Thường Định)
,
.
NHỚ THẦY NHÂN MÙA PHẬT ĐẢN SINH lần thứ 2637

The Self-Immolation of Buddhist Monk Thich Quang Duc -  photo taken by Malcolm Browne

The Self-Immolation of Buddhist Monk Thich Quang Duc
Photo from: www.vintagevectors.com 
.

NHỚ THẦY NHÂN MÙA PHẬT ĐẢN SINH lần thứ 2637
       Tưởng niệm Ngài Thích Quảng Đức và Pháp nạn 63
.
Năm mươi năm pháp nạn
Hướng về quê hương mìnnh
Bao bất công xã hội
Tham sân hận vô minh
.
Năm 63 lịch sử
Ngài Quảng Đức tự thiêu
Ngọn đuốc Từ Bi sáng
Lan toả khắp năm châu
.
Mùa Đản Sanh nhớ lại
Lời Đức Phật Thích Ca
Hãy tự mình cầm đuốc
Tự soi đường mà đi
.
Trước tham giận mê si
Trước bạo quyền ích kỷ
Chúng ta phải làm gì
Trước vô thường chia ly
.
Biết mọi sự vô ngã
Sống cuộc đời vị tha
Nên trong mỗi sát-na
Thực hành lời Phật dạy.
.
Sacramento, Mùa Phật Đản 2557.


No comments:

Post a Comment

Why Aren't We Teaching You Mindfulness? AnneMarie Rossi,   Founder and CEO of BeMindful Harvard conducted a research study a...