Tuesday, May 1, 2018

Ngăn Chận Lãng Trí

CHÁNH NIỆM, THIỀN TẬP NGĂN CHẬN LÃNG TRÍ


Mindfulness and meditation could stave off dementia, research suggests.

Analysis of research involving 30,000 people found that those who suffered moderate to severe anxiety in mid-life were more likely to develop dementia years later.

Researchers said responses to stress may speed up brain cell ageing and degenerative changes in the central nervous system, increasing vulnerability to conditions such as Alzheimer’s disease.

(Souce: The Telegraph)


.

Chánh niệm và Thiền tập có thể ngăn chận các chứng lãng trí, theo một cuộc nghiên cứu.

Bản phân tích cuộc nghiên cứu liên hệ 30,000 người cho thấy rằng những người gặp các nỗi lo lắng từ trung bình tới nặng nề khi trung niên nhiều phần sẽ bị lãng trí các năm sau đó.

Các nhà nghiên cứu nói rằng những tác động căng thẳng có thể sẽ tăng tốc lão hóa các tế bào não và [tăng tốc] suy yếu hệ thống thần kinh trung ương, làm tăng sự mong manh đối với các trường hợp như bệnh mất trí Alzheimer’s.

(Nguồn: The Telegraph)

No comments:

Post a Comment

Why Aren't We Teaching You Mindfulness? AnneMarie Rossi,   Founder and CEO of BeMindful Harvard conducted a research study a...