Thursday, May 3, 2018

Maurice Merleau-PontyMaurice Merleau-Ponty


Maurice Merleau-Ponty (14 March 1908 – 3 May 1961) was a French phenomenological philosopher, strongly influenced by Edmund Husserl and Martin Heidegger. The constitution of meaning in human experience was his main interest and he wrote on perception, art, and politics. He was on the editorial board of Les Temps modernes, the leftist magazine established by Jean-Paul Sartre in 1945.

At the core of Merleau-Ponty's philosophy is a sustained argument for the foundational role perception plays in understanding the world as well as engaging with the world. Like the other major phenomenologists, Merleau-Ponty expressed his philosophical insights in writings on art, literature, linguistics, and politics. He was the only major phenomenologist of the first half of the twentieth century to engage extensively with the sciences and especially with descriptive psychology. It is through this engagement that his writings have become influential in the recent project of naturalizing phenomenology, in which phenomenologists use the results of psychology and cognitive science.

Merleau-Ponty emphasized the body as the primary site of knowing the world, a corrective to the long philosophical tradition of placing consciousness as the source of knowledge, and maintained that the body and that which it perceived could not be disentangled from each other. The articulation of the primacy of embodiment led him away from phenomenology towards what he was to call “indirect ontology” or the ontology of “the flesh of the world” (la chair du monde), seen in his final and incomplete work, The Visible and Invisible, and his last published essay, “Eye and Mind”.

(Source: Wikipedia)

Maurice Merleau-Ponty (Photo: Wikipedia)Translated into Vietnamese by Tô Đăng Khoa

Maurice Merleau-Ponty (sinh ngày 14 tháng 3 năm 1908 – mất ngày 3 tháng 5 năm 1961) là triết gia hiện sinh người Pháp, chịu ảnh hưởng nhiều tư tưởng của Edmund Husserl và Martin Heidegger. Ý nghĩa (meaning) của những kinh nghiệm đời sống hàng ngày (ở cấp độ của các cấu trúc căn bản) là mối quan tâm chính của ông khi ông viết về các chủ đề về nhận thức, nghệ thuật và chính trị. Ông là thành viên ban biên tập của Les Temps modernes, tạp chí cánh tả được thành lập bởi Jean-Paul Sartre năm 1945.

Trọng tâm của triết học Merleau-Ponty là lý luận có cơ sở vững chắc về vai trò cơ bản của nhận thức trong việc thấu hiểu về thế giới và tham gia vào thế giới.  Cũng giống như các nhà hiện tượng học quan trọng khác, Merleau-Ponty đã trình bày những hiểu biết triết học của mình trong các bài viết về nghệ thuật, văn chương, ngôn ngữ học và chính trị. Ông là nhà nghiên cứu hiện tượng duy nhất trong nửa đầu của thế kỷ hai mươi đã tham gia rộng rãi vào các lãnh vực khoa học khác, đặc biệt là khoa học tâm lý thực nghiệm. Chính qua sự tham gia này, các bài viết của ông đã trở nên có ảnh hưởng trong việc “khoa học hóa” phương pháp của hiện tượng học, trong đó các nhà hiện tượng học sử dụng kết quả của khoa tâm lý học và khoa học nhận thức.

Merleau-Ponty nhấn mạnh cơ thể như là nguồn chính để nhận biết thế giới, quan niệm này là một thay đổi lớn so với truyền thống triết học lâu dài khi cho là ý thức như là cội nguồn của tri thức; Merleu-Ponty cũng cho rằng cơ thể và cái mà nó tri nhận không thể tách rời nhau. Việc trình bày về sự thật căn bản là “con người luôn bị giam cầm trong một cơ thễ” (embodiment),  đã đưa ông ta đi khỏi phạm vi của hiện tượng  luận đến cái mà ông gọi là "bản thể học gián tiếp" hay là bản thể luận về "xác thịt của thế giới" (la chair du Monde), quan điểm này được nhìn thấy trong tác phẩm cuối cùng và chưa hoàn tất của ông, “Hữu Hình và Vô Hình” và bài tiểu luận được xuất bản gần đây nhất là " Mắt và Tâm".

(Nguồn: Wikipedia)


 “There is nothing to be seen beyond our horizons, but other landscapes and still other horizons, and nothing inside the thing but other smaller things.”
― Maurice Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception

"Không có gì khác phía bên kia đường chân trời ngoài những cảnh quang khác và những chân trời khác. Và không có gì khác bên trong các vật ngoài những vật khác nhỏ hơn"
― Maurice Merleau-Ponty, Hiện Tượng Luận về Nhận Thức.


***

 “Our view of man will remain superficial so long as we fail to go back to that origin [of silence], so long as we fail to find, beneath the chatter of words, the primordial silence, and as long as we do not describe the action which breaks this silence. the spoken word is a gesture, and its meaning, a world.” 
― Maurice Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception


 "Quan điểm của chúng ta về con người vẫn sẽ mãi là nông cạn hời hợt, khi mà chúnng ta chưa tìm về được đầu nguồn của sự tĩnh lặng, khi mà chúng ta vẫn chưa nhận ra bên dưới những tiếng thầm thì của lời nói có một sự tĩnh lặng nguyên sơ. Và khi nào chúng ta không (có ý định) mô tả hành động làm cho phá vỡ sự tĩnh lăng này, khi đó lời nào được nói ra chỉ là cử chỉ, và ý nghĩa của nó là cả một thế giới."
― Maurice Merleau-Ponty, Hiện Tượng Luận về Nhận Thức.


 ***

"The world is... the natural setting of, and field for, all my thoughts and all my explicit perceptions. Truth does not inhabit only the inner man, or more accurately, there is no inner man, man is in the world, and only in the world does he know himself. ”
― Maurice Merleau-Ponty- Philosopher


"Thế giới này chính là bối cảnh tự nhiên, là môi trường cho tất cả những suy nghĩ và tất cả những nhận thức rõ ràng ràng của tôi. Chân lý không tồn tại trong nội tâm con người, hay chính xác hơn, không có cái gì được gọi là nội tâm con người cả. Con người chính là thế giới, và chỉ khi ở trong thế giới, con người mới có thể thấu hiểu về chính mình"
― Maurice Merleau-Ponty- Philosopher

***

“The body is our general medium for having a world.”
― Maurice Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception

"Thân thể này chính là phương tiện phổ quát để có được cảm nhận về toàn bộ thế giới"
― Maurice Merleau-Ponty, trích từ Hiện Tượng Luận Về Nhận Thức.No comments:

Post a Comment

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER - 5 CÁCH THỰC HÀNH ĐỂ XOA DỊU NHỮNG CƠN GIẬN

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER      We all know that anger is not healthy, not beautiful, and that it is definitely destructive, but we ...