Monday, May 7, 2018

Excerpt from "Chuyển lại nguồn cội"

By Nguyễn Thế Đăng

Như thế con đường đi từ cái sanh diệt đến cái chẳng sanh diệt luôn luôn nằm trên nền tảng chẳng sanh diệt vốn có sẵn. Nói cụ thể, hành giả dù có làm gì, dù có tu pháp môn nào cũng luôn luôn ở trên và ở trong nền tảng Chân như Chánh trí chẳng sanh chẳng diệt, luôn luôn ở trên và ở trong “Như Lai tạng là cảnh giới Phật”.

Đến đây chúng ta có thể thắc mắc, các bậc thánh có thấy và có sống với danh tướng không? Hẳn là có vì các vị không lầm lẫn một cái cây với một ghế đá, một dòng sông với một ngọn núi, và các vị vẫn thuyết pháp. Nhưng có lẽ chúng ta cần hiểu thế giới danh tướng của các vị vượt khỏi “hữu vô, thường đoạn…” như kinh nói. Danh tướng của các vị không còn nằm trong phân biệt vọng tưởng; không nằm trong thái độ lấy bỏ; không nằm trong các phiền não tham, sân, si…
Trích từ "Chuyển lại nguồn cội"

Bài của Nguyễn Thế Đăng

Nguyên Giác dịch sang tiếng Anh 

Thus the Way we travel from the cycle of birth and death to the unborn and deathless is always on the original foundation of the unborn and deathless. In other words, despite you practice with any dharma technique, you actually always stay upon and live within the True Thusness, that is the unborn and deathless Wisdom' you always stay upon and live within "the one one who has thus come, or the realm of Buddhas."

We may have a question now: do the holy persons see and live with the labels and appearances? Yes, because that they don't mistake a tree for a stone bench, or a river for a mountain; also, they still give dhamma talks. However, we need to understand that their world of labels and appearances is, as described in the suttas, far beyond the duality of existence and non-existence, of eternalism and nihilism. Seeing the world of labels and appearances, the holy persons have none of the false perceptions (1), think of neither grasping nor rejecting anything, and stay away from the greed, hatred, and delusion.


NOTE:
(1) Kalaka Sutta: Thus, monks, the Tathagata, when seeing what is to be seen, doesn't construe an [object as] seen. He doesn't construe an unseen. He doesn't construe an [object] to-be-seen. He doesn't construe a seer.


GHI CHÚ:
(1) Kinh Kalaka Sutta: Do vậy, các sư, Như Lai, trong khi thấy cái được nhìn thấy, không suy diễn tư lường [cái gì] như được nhìn thấy. Như Lai không suy diễn tư lường cái không được nhìn thấy. Như Lai không suy diễn tư lường [cái gì] như sẽ được nhìn thấy. Như Lai không suy diễn tư lường một ai nhìn thấy.No comments:

Post a Comment

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER - 5 CÁCH THỰC HÀNH ĐỂ XOA DỊU NHỮNG CƠN GIẬN

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER      We all know that anger is not healthy, not beautiful, and that it is definitely destructive, but we ...