Saturday, April 28, 2018

Thơ Tánh Thiện: Hành Trình Phước Báo

HÀNH TRÌNH PHƯỚC BÁO

Thơ  Tánh Thiện


Ta về luôn nhớ đến lời Phật dạy
Thế gian vô thường vạn pháp là không
Thì có chi ta lại phải bất đồng
Rồi tất cả cũng đến từ huyễn mộng .
.
Quán chiếu kỹ ta không thèm bắt bóng
Thả mồi chi cho uổng phí đời tu
Dùng thời giờ trở lại bước công phu
Vững chân tiến trên con đường Phật đạo .
.
Văn Tư Tu là hành trình phước báo
Giải thoát đời ô trược kiếp nhân sinh
Thắp đuốc đi dù cuối cuộc đời mình
Không nuối tiếc ta chẳng có gì để mất .

.
.
.
THE JOURNEY OF MERIT

By Tánh Thiện
Translated by Nguyên Giác
.

We always remember the Buddha's words
that all worldly things are transitory 
and the nature of all things is emptiness
Thus, let's not be dragged into a conflict
For all things come from dreams and illusions
.
Just be mindful, observe carefully
Do not try to catch the shadows
Just use your time to live the Dharma
Walk steadily on the Buddhist path
.
Just walk the way to end suffering in life:
Listen (to the Buddha's words), Ponder (the meanings) and Practice (accordingly)
-- those are the steps on the journey of merit
Keep the Dharma torch lit all your life
We have nothing to lose, nothing to regret.

.

No comments:

Post a Comment

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER - 5 CÁCH THỰC HÀNH ĐỂ XOA DỊU NHỮNG CƠN GIẬN

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER      We all know that anger is not healthy, not beautiful, and that it is definitely destructive, but we ...