Wednesday, April 18, 2018

Những Yếu Tố Đặc Thù
Trong Nghệ Thuật Lãnh Đạo
Đối Với Tổ Chức Gia Đình Phật TửCùng với hai huynh trưởng gương mẫu Đức Tuệ và Nguyên Túc - Photo: BXK

BÀI LUẬN KHÓA

Những Yếu Tố Đặc Thù Trong Nghệ Thuật Lãnh Đạo
Đối Với Tổ Chức Gia Đình Phật Tử
Biên soạn bởi Trại sinh
Tâm Thường Định – Bạch Xuân Phẻ
thuộc Chúng 16 – Kim Quang

Lời dẫn nhập:

Theo bài nghiên cứu này, trong tổ chức GĐPT Việt Nam có hai lối lãnh đạo chính: Đó là Servant Leadership—Lãnh đạo ‘đầy tớ’ (Lãnh đạo bằng sự phục vụ) và Authentic Leadership—Lãnh đạo ‘đích thực’ (Lãnh đạo bằng tấm lòng – cho tất cả những gì đang có trong chính khả năng của mình). Đây là nền tảng cho một lối lãnh đạo tâm linh. Bài nghiên cứu này viết bằng tiếng Anh, nhưng bài Thơ dẫn lối và Tổng quan nghiên cứu (abstract) song ngữ bằng có thể giúp người đọc một phần thấu hiếu thêm một gốc độ khách quan.

LÃNH ĐẠO TÂM LINH - Lãnh Đạo Bằng Thân Giáo

Giới lãnh đạo
bất kỳ mô hình lãnh đạo nào

cần phải có cách hướng dẫn thiết thực.
Hãy thiết lập các nguyên tắc
và mục tiêu vững chắc,
rồi tạo ra các tiêu chuẩn xuất sắc.
Thân giáo hay mẫu mực để dẫn đầu
là nền tảng sống và lãnh đạo có đạo đức,
cho những người khác noi gương
và truyền cảm hứng cùng yêu thương
cũng như một tầm nhìn bao quát.
Chúng ta phải nhiệt huyết và có hành động phong phú.
Có nhiều hành hoạt khác nhau
nhưng nó phải đặt trên nền tảng của trí tuệ, lòng từ bi và can đảm
Chúng ta hãy hình dung cho được một tương lai tươi sáng,
tạo ra một lý tưởng thiết thực
và độc đáo mà chúng ta có thể trở thành,
thuyết phục và có hành động yên tĩnh
cho mọi người nhìn thấy và làm theo.
Một tương lai thú vị và tuyệt vời.
Hãy thách thức quá trình mình đang sinh hoạt
tìm kiếm những cách thức sáng tạo
để cải thiện tổ chức.
Hãy thử nghiệm và chấp nhận rủi ro,
và học hỏi từ những sai lầm và thất bại.
Đó là những cơ hội học và tập
để chuyến hóa.
Để có một tương lai tốt hơn
chúng ta hãy hành động.
Thúc đẩy và hỗ trợ cho nhau
Hợp tác và xây dựng trong sự thay đổi bền vững.
Hãy tích cực và lạc quan
đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau
và trân quý nhau.
Những tấm lòng
thật cao quý như nhịp tim còn đập,
hay những tấm lòng
"để cho gió cuốn đi"
hay những nỗ lực phi thường
như "tri nhân, tri diện, bất tri tâm."
Niềm tin và phẩm giá con người
có lẽ là chìa khoá để thành công.
Hỡi các bạn trẻ đồng trang lứa
những công việc khó khăn trước mặt
hy vọng và ước mơ của chúng ta
sẽ trở thành sự thật
khi chúng ta quyết tâm sống cho tốt hơn
và góp phần xây dựng trong tinh thần nhân bản.
Cho sự phát triển của đoàn thể, cộng đồng, đất nước và nhân loại
hãy đặt trên những nền tảng hiểu biết,
thương yêu,
khoan dung và tha thứ.
Bạch X. Phẻ
Sacramento, March 10th, 2012.


Spiritual Leadership - Leading by Example

Leadership,
any leadership model must have guidelines.
Set solid principles and objectives,
then create the standard of excellence.
Leading by Example
is the foundation of life and leadership,
for others to follow
and inspire,
to have a shared common vision,
with abundant enthusiasm and action.
There are many different paths
to our ultimate goals,
but these paths must be built on
the foundation of compassion, wisdom and courage.
We must envision the future,
create a practical ideal,
consider the potential uniqueness of the organization,
persuade and take quiet action
for all to see and follow.
An exciting and wonderful future.
We must take the challenge,
and look for innovative ways
to improve our organization.
Experiment, take risks,
and learn from the mistakes and failures.
They present opportunities for growth
and transformation.
For a better future
we must take action,
promote and support each other.
Cooperation and collaboration for sustainable change.
Positivity,
mutual respect and unity
are all so precious,
like the rhythm of the heart.
Extraordinary effort,
inner values and human dignity
are the key,
my dear Buddhist friends.
Hard work is ahead,
our hopes and dreams
will come true
when we live for the greater good,
and when we contribute to the development of humanity,
to our organization, community or society,
it must build on the foundation of
mutual respect, great understanding and love,
tolerance and forgiveness.

Phe Bach
Sacramento, March 10th, 2012.Leadership at Vietnamese Buddhist Youth Association(VBYA) - Also known as Gia Đình Phật Tử (GĐPT)

SỰ LÃNH ĐẠO TRONG TỔ CHỨC GIA ĐÌNH PHẬT TỬ
Abstract (Tổng quan nghiên cứu)

    Abstract: This research paper examines the leadership at The Vietnamese Buddhist Youth Association (VBYA), also known as Gia Dinh Phat Tu (GDPT) in Vietnamese, a non-profit organization that emphasizes not only virtue (moral, ethical, and inner values) but also focuses on physical education, character education, and spiritual education of the Buddhist youth. Its mission is to train Buddhist youth to be moral, courageous, and righteous, and to help build a positive society in accordance with Buddha’s teachings. Since its leaders are volunteer-based, the recruitment and retention is undoubtedly a challenge to firmly keep its vision. The author attempts to find a possible solution for recruiting and retaining its leaders.
 At the Vietnamese Buddhist Youth Association, two leadership theories genuinely stand out: servant leadership and authentic leadership.  Servant leadership implies that leaders primarily lead by serving others – employees, customers and community, whereas authentic leadership demonstrates these five qualities: understanding their purpose, practicing solid values, leading with the heart, establishing close and enduring relationships, and demonstrating self-discipline.
 The author recommends that since the VBYA does not have the financial means to compensate and offer rewards, it must focus on training and development in order to recruit and retain its leaders.  Additionally, leaders of VBYA must practice and implement the value of leading-by-example (Vietnamese: Thân Giáo); it is certainly essential for the success of the organization. The central Buddhist teachings help us transform mindful thought, speech, and actions into our daily lives.  Buddha’s teachings have reached and transformed numerous people from all walks of life.
  Like many other Vietnamese individuals and organizations, VBYA has made many achievements, and although its members also have had a significant number of obstacles, they have managed to adapt, assimilate, and contribute while keeping their distinctive Vietnamese Buddhist ethics and virtues. Vietnamese immigrants have preserved and flourished their unique Vietnamese Buddhist heritage while contributing positively to the cultural and spiritual needs of the Vietnamese and native communities in America. 


SỰ LÃNH ĐẠO TRONG TỔ CHỨC GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

Tóm tắt: Nghiên cứu này xem xét cách lãnh đạo trong GIA ĐÌNH PHẬT TỬ, một tổ chức không có lợi nhuận, nhấn mạnh không chỉ vào đạo đức và hạnh kiểm con người, mà còn tập trung vào giáo dục thể chất, giáo dục nhân cách, và giáo dục tâm linh của thanh thiếu niên Phật giáo (đức dục, trí dục và thể dục). Nhiệm vụ của tổ chức này là “đào tạo” thanh thiếu đồng niên Phật giáo sống đời lành mạnh, đạo đức, dũng cảm và công chính, và góp phần xây dựng một xã hội tích cực theo giáo lý của đức Phật. Vì tất cả các nhà lãnh đạo (huynh trưởng) là những người làm thiện nguyện, việc tuyển dụng và giữ chân huynh trưởng chắc chắn là một thách thức và khó thực hiện. Tác giả đang nghiên cứu hầu tìm ra một giải pháp có thể để tuyển dụng và duy trì các nhà lãnh đạo (huynh trưởng) cho tổ chức.

Nghệ thuật lãnh đạo trong GIA ĐÌNH PHẬT TỬ, có hai thuyết lãnh đạo nổi bật nhất đó là: Servant Leadership—Lãnh đạo ‘đầy tớ’ (Lãnh đạo bằng sự phục vụ) và Authentic Leadership—Lãnh đạo ‘đích thực’ (Lãnh đạo bằng tấm lòng – cho tất cả những gì đang có trong chính khả năng của mình). Sự lãnh đạo ‘đầy tớ’ hàm ý rằng các nhà lãnh đạo chủ yếu hướng tới việc phục vụ cho tha nhân, cho những người khác trong đó có đoàn sinh, chùa chiền và cộng đồng đang sinh hoạt (tự độ, độ tha), trong khi sự lãnh đạo ‘đích thực’ chứng tỏ 5 phẩm chất này: hiểu mục đích của họ, thực hành những giá trị vững chắc, dẫn dắt bằng trái tim, thiết lập mối quan hệ bền chặt và chứng tỏ kỷ luật (tự giác, giác tha).

Tác giả cho rằng vì GIA ĐÌNH PHẬT TỬ không có đủ phương tiện tài chính để đền bù và tặng thưởng, tổ chức này phải tập trung vào sự huấn luyện, đào tạo và phát triển nhằm tuyển dụng và duy trì các hàng lãnh đạo. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo của GĐPT cần phải huân tập, trao dồi và thực hành giá trị Lãnh Đạo bằng Thân Giáo. Đây là chìa khoá của sự thành công và điều cần thiết cho sự duy trì bền lâu của tổ chức. Các giáo lý nồng cốt của Phật giáo giúp chúng ta chuyển hoá tư tưởng, lời nói và hành động trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Giáo lý của Đức Phật đã ảnh hưởng, chuyển hoá và giải thoát rất nhiều người trong mọi tầng lớp xã hội.

Cũng giống như nhiều cá nhân và tổ chức khác tại Việt Nam trong và ngoài nước, tổ chức GIA ĐÌNH PHẬT TỬ đã đạt được không ít những thành tựu, mặc dù các thành viên của tổ chức cũng có những khó khăn và trở ngại đáng kể, nhưng họ vẫn có thể thích nghi, đồng hóa và đóng góp xây dựng cho xã hội đa chủng, đồng thời còn giữ gìn đạo đức và phẩm hạnh của người con Việt. Người nhập cư từ Việt Nam, trong đó có hàng huynh trưởng GIA ĐÌNH PHẬT TỬ, đã duy trì, bảo tồn và phát huy di sản văn hoá độc đáo của mình trong khi đó vẫn miệt mài đóng góp tích cực cho nhu cầu văn hoá và tâm linh của cộng đồng người Việt Nam và người bản xứ ở Hoa Kỳ.

Nói tóm lại, bài luận khoá này cung cấp cho độc giả một cơ hội nhìn sâu vào cách lãnh đạo trong tổ chức Gia Đình Phật Tử và một giải pháp có thể khả thi để tuyển dụng và duy trì các hàng huynh trưởng (các nhà lãnh đạo). Để có lợi ý và làm tốt cho tổ chức, chúng ta phải biết điểm mạnh và điểm yếu của mình và tìm kiếm ra những giải pháp để làm cho tổ chức mỗi ngày tốt đẹp hơn. Chúng ta, những người Việt tỵ nạn, di cư hay những người gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ đều đã và đang duy trì, phát huy và xuyển dương văn hóa và di sản độc đáo Việt Nam, đồng thời đang đóng góp tích cực cho nhu cầu văn hoá và tâm linh của cộng đồng chúng ta cũng như của người bản địa. Sự cống hiến của chúng ta cho tha nhân và những cộng đồng mình đang chung sống, cần phải tiếp tục để làm cho đất nước Hoa Kỳ trở thành một quốc gia tốt đẹp hơn cho nhiều thế hệ trong tương lai. Đó cũng là một trong những lời dạy bảo của Cố Hoà thượng Thích Hạnh Tuấn khi chúng em có nhân duyên phỏng vấn Thầy về nghệ thuật lãnh đạo trong Phật giáo.
No comments:

Post a Comment

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER - 5 CÁCH THỰC HÀNH ĐỂ XOA DỊU NHỮNG CƠN GIẬN

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER      We all know that anger is not healthy, not beautiful, and that it is definitely destructive, but we ...