Sunday, April 1, 2018

Kinh Lăng Nghiêm và Thiền sư Ajahn Chah

Kinh Lăng Nghiêm và Thiền sư Ajahn Chah
  

KINH ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM
Đời Đường, sa môn Bát Lạt Mật Đế
(người Trung-Thiên-trúc) dịch từ Phạn văn ra Hán văn
Cư sĩ Hạnh Cơ dịch từ Hán văn ra Việt văn và chú thích


Lời Đức Quán Thế Âm trình với Đức Phật về pháp tu lắng nghe:
Ban đầu, con ở trong tánh nghe mà được vào dòng, mất tướng sở-văn. 
Chỗ vào đã vắng lặng, hai tướng động và tĩnh rõ ràng không sinh. 
Cứ như thế mà tăng tiến dần, cả năng-văn và sở-văn đều mất hết. 
Ngay chỗ này con vẫn không dừng lại, mà tiến lên thêm nữa, đến chỗ năng-giác và sở-giác cũng đều không. 
Rồi cả hai ý niệm “năng- giác - sở-giác” và “năng-giác, sở-giác đều không” đều bị dứt trừ trọn vẹn; năng-không và sở-không hoàn toàn tiêu mất. 
Sinh diệt đã tiêu vong thì cảnh giới tịch diệt hiện rõ trước mắt. 
Bỗng nhiên con vượt khỏi cả thế và xuất thế gian, mười phương sáng rỡ.

Excerpt from Shurangama Sutra (from Dr. Shen’s Collections):
First I (concentrated) on the audial consciousness, allowed the sounds that were contacting (the ear) to flow off, and thus audial objects subsided and were lost.
Then, since ear-contact and audial objects produced no effect, the mind remained in a state of clarity, and the phenomena of motion and stillness no longer occurred.
Meditative absorption gradually deepened; ultimately the distinction between audial consciousness and the objects of audial consciousness was no longer in existence.
Although there was no experience of audial consciousness, meditative absorption continued to deepen.
Then, all awareness and objects of awareness became empty. 
The awareness of emptiness expanded without boundary; then emptiness and that which is empty became extinct.
Since all arising and subsiding had ceased, equanimity became manifest.
Suddenly, transcending both the mundane and supramundane, there was an undistracted luminosity in all the ten directions.
  

Excerpt from Ajahn Chah’s words:
As I see it, the mind is like a single point, the center of the universe, and mental states are like visitors who come to stay at this point for short or long periods of time. Get to know these visitors well. Become familiar with the vivid pictures they paint, the alluring stories they tell, to entice you to follow them. But do not give up your seat -- it is the only chair around. If you continue to occupy it unceasingly, greeting each guest as it comes, firmly establishing yourself in awareness, transforming your mind into the one who knows, the one who is awake, the visitors will eventually stop coming back. If you give them real attention, how many times can these visitors return? Speak with them here, and you will know every one of them well. Then your mind will, at last, be at peace.

Trích lời của Thiền sư Thái Lan Ajahn Chah:
Như tôi thấy, tâm y hệt một điểm đơn độc, trung tâm của vũ trụ, và các trạng thái của tâm y hệt như khách tới ở nơi điểm này một thời gian ngắn hay dài. Hãy biết các khách (ghi chú của NG, nếu so sánh với đoạn Kinh Lăng Nghiêm dẫn trên: tâm là năng văn, khách hay cái được nghe là sở văn) này kỹ càng. Hãy quen thuộc với các hình ảnh sinh động các khách đó vẽ lên, những chuyện hấp dẫn họ kể, để chiêu dụ bạn đi theo họ. Nhưng chớ rờu chô ngồi của bạn – chỉ có một cái ghế duy nhất quanh đây thôi. Nếu bạn tiếp tục ngồi ghế này không ngừng nghỉ, chào đón từng vị khách khi họ tới, vững vàng tự mình tỉnh giác, chuyển hóa tâm của bạn thành một người nhận biết, người tỉnh thức, thì các vị khách sẽ ngưng quay lại. Nếu bạn chú tâm thực sự vào chúng, có bao nhiêu lần các vị khách này có thể quay trở lại? Hãy nói với họ nơi đây, và ban sẽ biết từng vị khách đó kỹ càng. Sau cùng, rồi tâm của bạn sẽ an tĩnh.


No comments:

Post a Comment

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER - 5 CÁCH THỰC HÀNH ĐỂ XOA DỊU NHỮNG CƠN GIẬN

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER      We all know that anger is not healthy, not beautiful, and that it is definitely destructive, but we ...