Monday, April 2, 2018

Bāhiya Sutta


KINH BAHIYA


Bāhiya Sutta 
translated from the Pali by Thanissaro Bhikkhu
..."Then, Bāhiya, you should train yourself thus: In reference to the seen, there will be only the seen. In reference to the heard, only the heard. In reference to the sensed, only the sensed. In reference to the cognized, only the cognized. That is how you should train yourself. When for you there will be only the seen in reference to the seen, only the heard in reference to the heard, only the sensed in reference to the sensed, only the cognized in reference to the cognized, then, Bāhiya, there is no you in connection with that. When there is no you in connection with that, there is no you there. When there is no you there, you are neither here nor yonder nor between the two. This, just this, is the end of stress."

“Thế này, Bahiya, ông nên tu tập thế này: Trong cái được thấy sẽ chỉ là cái được thấy; trong cái được nghe sẽ chỉ là cái được nghe; trong cái được thọ tưởng sẽ chỉ là cái được thọ tưởng; trong cái được thức tri sẽ chỉ là cái được thức tri.’ Cứ thế mà tu tập đi, Bahiya.
“Khi với ông, này Bahiya, trong cái được thấy chỉ là cái được thấy… [nhẫn tới]… trong cái được thức tri chỉ là cái được thức tri, thì rồi Bahiya, ông sẽ không là ‘với đó.’ Này Bahiya, khi ông không là ‘với đó,’ thì rồi Bahiya, ông sẽ không là ‘trong đó.’ Này Bahiya, khi ông không ‘trong đó,’ thì rồi Bahiya, ông sẽ không ở nơi này, cũng không ở nơi kia, cũng không ở chặng giữa. Thế này, chỉ thế này, là đoạn tận khổ đau.”

Photo courtesy of Pixabay

A BRIEF NOTE (by webmaster):
The three marks of existence would be discerned easily in hearing. Every bit of sounds arises and fades instantly; thus, its nature is impermanent. Every bit of sounds appears and disappears instantly; thus, its nature is non-self. Every bit of sounds is not the thing you can control; thus, its nature cannot give you satisfaction.

GHI CHÚ NGẮN:
Tam pháp ấn có thể nhận ra dễ dàng trong khi nghe. Từng âm thanh tập khởi và tan đi tức khắc; do vậy, bản chất nó là vô thường. Từng âm thanh xuất hiện và biến mất tức khắc; do vậy, bản chất nó là vô ngã. Từng âm thanh không phải là thứ gì bạn có thể kiểm soát; do vậy, bản chất nó không thể cho bạn hài long.

No comments:

Post a Comment

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER - 5 CÁCH THỰC HÀNH ĐỂ XOA DỊU NHỮNG CƠN GIẬN

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER      We all know that anger is not healthy, not beautiful, and that it is definitely destructive, but we ...