Wednesday, April 25, 2018

H.H. the Dalai Lama Wished the Best for the Official Panchen Lama

H.H. the Dalai Lama Wished the Best
for the Official Panchen Lama


Professor Tenzin Dorjee wrote a news piece on Facebook:

"On April 25, 2018, at noon, upon his arrival at the local airport in Dharamsala, His Holiness the Dalai Lama in response to a reporter's question said "I hope, the official Panchen Lama also study quite well under the guidance of one good teacher. Then the Panchen Lama, which I recognised, sometime back [there were] no news, but then according to reliable information, he is still alive and carrying normal education. So we will see."

As for reincarnation, His Holiness said there could be many reincarnations; for example, famed Khyentse Wangpo had five reincarnations of his body, speech, mind, quality, and action. The report is in Tibetan, but you can hear His Holiness speak English too."

.
Đức Đạt Lai Lạt Ma nơi sân bay. (Photohttp://www.vot.org/)

.
Đức Đạt Lai Lạt Ma Chúc Lành
Ngài Ban Thiền Lạt Ma Nhà Nước

Giáo sư Tenzin Dorjee đăng một tin lên Facebook:

"Vào trưa ngày 25/4/2018, khi tới phi trường địa phương ở Dharamsala, Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời một câu hỏi của phóng viên rang, 'Tôi Hy vọng rằng, Ngài Ban Thiền Lạt Ma nhà nước (do TQ phong) cũng tu học nghiêm túc dưới hướng dẫn của một vị thầy tốt. Rồi thì vị Ban Thiền Lạt Ma mà tôi tấn phong, có những lúc vắng bặt tin tức, bây giờ theo các thông tin khả tín, vị này vẫn còn sống và tu học bình thường. Do vậy chúng ta sẽ thấy."

Về việc tái sanh, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói có thể có nhiều tái sanh; như trường hợp vị sư nổi tiếng Khyentse Wangpo có tới năm tái sanh: thân, khẩu, ý, phẩm chất và hành động. Bản tin nói tiếng Tây Tạng, nhưng quý vị có thể nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng nói tiếng Anh [khi trả lời phỏng vấn]."


.

In the video below, you can hear H.H. the Dalai Lama spoke English about the Panchen Lama and recalled the great master Khyentse Wangpo (1820-1892), who after death could have five reincarnations simultaneously.


https://youtu.be/ylXNiuVKKO4  


Trong băng hình YouTube, bạn có thể nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma nói tiếng Anh về ngài Ban Thiền Lạt Ma và nhắc tới bậc thầy nổi tiếng Khyentse Wangpo (1820-1892), người sau khi viên tịch đã có thể có năm tái sanh đồng thời.No comments:

Post a Comment

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER - 5 CÁCH THỰC HÀNH ĐỂ XOA DỊU NHỮNG CƠN GIẬN

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER      We all know that anger is not healthy, not beautiful, and that it is definitely destructive, but we ...