Wednesday, March 14, 2018

WHY VIET RAHULA -- TẠI SAO VIET RAHULA

Why Viet Rahula?
Because we are the children of Buddha. This blog is created to help the Vietnamese youth immerse in a Buddhist atmosphere. We are nonsectarian. Everything here is about Buddhism, or something related to Buddhism.

Tại sao Viet Rahula?
Bởi vì chúng tôi là các con của Đức Phật. Trang blog này tạo ra để giúp giới trẻ gốc Việt tắm mình trong bầu không khí Phật giáo. Chúng tôi không bộ phái. Tất cả bài nơi đây là về Phật giáo, hay liên hệ Phật giáo.

Who is the webmaster?
A layperson whose dharma name is Nguyen Giac. He wants to write a Buddhist book for the young who understand a little (or not at all) about Buddhist traditions in Vietnam. Now he believes that the best way to understand and practice is to immerse in a Buddhist world. His English is not very good; he just tries his best. His root master was the late Zen Master Thich Tich Chieu (1912-2016).

Ai là người thực hiện trang này?
Một cư sĩ có tên Nguyên Giác. Anh muốn viết một cuốn sách Phật giáo cho giới trẻ, những người hiểu chút ít (hay không biết gì) về các truyền thống Phât giáo tại Việt Nam. Bây giờ anh tin rằng cách tốt nhất để hiểu và tu tập là phải ngấm mình trong một thế giới Phật giáo. Tiếng Anh của anh không giỏi lắm; anh chỉ tận lực thôi. Bổn sư của anh là cố Thiền sư Thích Tịch Chiếu (1912-2016).

This work is dedicated to the public domain
Trang này không giữ bản quyền
No comments:

Post a Comment

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER - 5 CÁCH THỰC HÀNH ĐỂ XOA DỊU NHỮNG CƠN GIẬN

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER      We all know that anger is not healthy, not beautiful, and that it is definitely destructive, but we ...