Saturday, March 24, 2018

Vị Cao Tăng Thái Lan Tái Sinh Làm Sư Việt Nam

REINCARNATED AS A MONK AGAIN


Ventura County Star
By Alicia Doyle
Posted: Dec. 01, 2014

Andy Le, a 10-year-old monk at the Ventura Buddhist Center, is believed to be on a spiritual path that will help bring peace to humanity in the 21st century.

“This is an amazing little boy,” said Venerable Thich Thong Hai, founder of the Ventura Buddhist Center. “We are very happy and honored he was born in this county. It’s a great blessing.”

Reincarnation is part of the Buddhist tradition, leading spiritual leaders to believe the boy’s birth in Oxnard is part of a greater plan, Hai said.

“In a previous life, he was a high ranking monk in Thailand,” he said. “That’s why his parents and the monks and nuns here are trying to help … keep him on the right track. That’s why we protect him.”

(Read More: Ventura County Star)

NOTE: Venerable  Thich Thong Hai is a highly respected monk in Vietnamese communities. His root Master is Venerable  Thich Thanh Tu, the best known Zen Master in Vietnam. The Ventura Buddhist Center is also known as Tu Vien An Lac.

.

.

TÁI SINH LÀM NHÀ SƯ LẦN NỮA


Báo Ventura County Star
Bài của phóng viên Alicia Doyle

Bản tin Anh ngữ đăng ngày: 1 tháng 12/2014

Andy Lê, một chú tiểu 10 tuổi tại Thiền viện Ventura Buddhist Center, được tin tưởng là đang bước trên đường đạo giúp mang bình an cho nhân loại trong thế kỷ 21.

Hòa Thượng Thích Thông Hải, vị sáng lập Ventura Buddhist Center, nói, "Đây là một cậu bé tuyệt vời. Chúng tôi rất hạnh phúc và được vinh dự câu bé này sinh trong quận hạt này. Thiệt là phước đức lớn."

HT Thích Thông Hải nói, tái sinh là một phần của truyền thống Phật giáo, nên nhiều vị lãnh đạo tinh thần tin rang việc cậu bé ra đời ở Oxnard là một phần của một kế hoạch lớn hơn.

Hòa Thượng nói, "Trong một kiếp trước, cậu bé là một vị cao  tăng tại Thai Lan. Đó là lý do vì sao ba mẹ cậu, và các vị sư và ni nơi đây đang nỗ lực để giúp... giữ gìn cậu bé  đi đúng chánh pháp. Đó là lý do vì sao chúng tôi bảo vệ cậu bé."
(Đọc thêm ở đây: Ventura County Star)

GHI CHÚ: Hòa Thượng Thích Thông Hải là một nhà sư được tôn kính trong các cộng đồng người Việt. Bổn sư của Hòa Thượng là Sư Ông Thich Thanh Từ, vị Thiền sư nổi tiếng nhất tại Việt Nam. The Ventura Buddhist Center còn được gọi là Tu Viện An Lạc.


No comments:

Post a Comment

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER - 5 CÁCH THỰC HÀNH ĐỂ XOA DỊU NHỮNG CƠN GIẬN

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER      We all know that anger is not healthy, not beautiful, and that it is definitely destructive, but we ...