Saturday, March 17, 2018


ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA VÀ VIET NALANDA FOUNDATION

...vào ngày 16 tháng 10 năm 2007, tổ chức Viet Vajra Foundation đã được đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 cho phép được diện kiến tại Hoa Thịnh Đốn để dâng lên cho ngài một thỉnh nguyện thư và thỉnh ý ngài về phương cách truyền bá Phật Giáo Tây Tạng trong cộng đồng người Việt tại khắp năm châu, kể cả tại Việt Nam.Trong buổi hội kiến này, đức Đạt Lai Lạt Ma đã từ bi gia hộ và ban cho các anh chị em đạo hữu, thân hữu và thành viên của Viet Vajra Foundation những lời huấn từ vô cùng sâu sắc (xin đọc bài tưòng trình). Ngài cũng đã nhắc đến truyền thống tu tập Nalanda mà ngài cho rằng đã có những ảnh hưởng vô cùng sâu rộng trên truyền thống Phật Giáo Tây Tạng. Cuối cùng, ngài gợi ý cho phép Viet Vajra Foundation được đổi tên chính thức của hội thành Viet Nalanda Foundation. (Source: Viet Nalanda Foundation

.

THE DALAI LAMA AND VIET NALANDA FOUNDATION

...in October 16, 2007,  the Viet Vajra Foundation had a special meeting with HH the 14th Dalai Lama in Washington D.C. after His Holiness had given permission to see him for advice. The Viet Vajra Foundation handed a letter of request and asked for his advice on how to profess Tibetan Buddhism in the Vietnamese communities all over the world, even in Vietnam.

In the meeting, HH the 14th Dalai Lama gave blessings and profound advisory words to the Viet Vajra Foundation's members and their friends (Please read the report). His Holiness also reminded them of the Nalanda tradition, which he said had great influences on Tibetan Buddhism. Lastly, His Holiness suggested that Viet Vajra Foundation should be renamed as Viet Nalanda Foundation. (Source: Viet Nalanda Foundation)


***


DOAN QUOC SY: ENTERING ZEN

Zen inspired the great writer Doan Quoc Sy very long time ago. He read and savored all the Zen books he saw in his life. Then in 1967, while studying at Florida State University, he was given a book by an American friend, who loved Buddhism. That book had the title "Zen Buddhism."
Then the great writer Doan Quoc Sy wrote the book "Vào Thiền" (Entering Zen). He published it in 1970. The feelings that urged him to write the book was so profound that I cannot translate into English. The readers can read his story at Thư Viện Hoa Sen. 
Doan Quoc Sy, born in 1923, is a legendary writer of Vietnam. He wrote the long novel "Ba Sinh Hương Lửa" in 1962, and many literary scholars believed that this novel about his generation in many wars in Vietnam was as great as "War and Peace" of Leo Tolstoy.
You can read his books here: https://doanquocsy.com/DOÃN QUỐC SỸ: VÀO THIỀN


Nhà văn Doãn Quốc Sỹ ưa thích Thiền Tông từ rất lâu xa. Ông đọc say sưa tất cả các sách về Thiền Tông gặp được. Và rồi năm 1967, trong khi theo học ở đại học Florida State University, một người bạn Hoa Kỳ yêu thích Đạo Phật đã tặng ông một cuốn sách về Thiền Tông. Đó là cuốn “Zen Buddhism.”

Và rồi nhà văn Doãn Quốc Sỹ viết cuốn “Vào Thiền.” Ông xuất bản cuốn này năm 1970. Cảm xúc thúc giục ông viết sách rất mực sâu sắc, không dịch nổi ra tiếng Anh nơi đây. Độc giả có thể đọc lời ông kể đăng trên  Thư ViệnHoa Sen.


Doãn Quốc Sỹ, sinh năm 1923, là một nhà văn huyền thoại của Việt Nam. Ông viết trường thiên tiểu thuyết “Ba Sinh Hương Lửa” năm 1962, và nhiều nhà nghiên cứu văn học tin rằng cuốn tiểu thuyết này của ông về thế hệ của ông trong nhiều cuộc chiến tại Việt Nam  có tầm vóc lớn như tiểu thuyết “War and Peace” (Chiến Tranh và Hòa Bình) của Leo Tolstoy.
Bạn có thể đọc các sách của ông ở đây: https://doanquocsy.com/


No comments:

Post a Comment

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER - 5 CÁCH THỰC HÀNH ĐỂ XOA DỊU NHỮNG CƠN GIẬN

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER      We all know that anger is not healthy, not beautiful, and that it is definitely destructive, but we ...