Tuesday, March 27, 2018

Tư Tưởng Heidegger - Heidegger’s Ideology


 

Tư Tưởng Heidegger
Tô Đăng Khoa Phỏng Dịch qua lăng kính Đạo Phật
Lời nói đầu:
Dịch tư tường của Heidegger là một việc làm liều lĩnh, nếu không muốn nói là bất khả thi.
Dịch Heidegger qua lăng kính đạo phật là việc liều lĩnh gấp bội. 
Cho nên, đây chỉ dám gọi là phỏng dịch theo ý nghĩ thô thiển và chủ quan của dịch giả, người chỉ có niềm kính trọng đối với cả hai: Tư tưởng Heidegger và Đạo Phật.  Nếu may mắn được ý trùng ý, thì xin hồi hướng cho ánh sáng trí tuệ, nếu chưa khế hợp, ngưỡng mong được các bậc cao minh chỉ dạy.

Kính Tạ,
Tô Đăng Khoa.  03.2018.

***
Heidegger’s Ideology
Loosely translated into Vietnamese by Tô Đăng Khoa  through the lenses of Buddhism.

Introduction (Translated into English by Nguyên Giác):
Translating some statements of Heidegger is doing an adventurous thing if you don't want to say an impossible thing.
Translating Heidegger's thoughts through the lenses of Buddhism is a very, very adventurous thing.
Thus, these sentences are loosely translated with a subjective evaluation of the translator (i.e. Tô Đăng Khoa) who has respected both Buddhism and Heidegger's ideology.
In case the translation is luckily correct, the translator wishes to dedicate the merit to the wisdom cultivation; if not, the translator wishes to have advice from the scholars.

Sincerely,
Tô Đăng Khoa
March 2018

***

If I take death into my life, acknowledge it, and face it squarely, I will free myself from the anxiety of death and the pettiness of life - and only then will I be free to become myself.”
Nếu như tôi mang được cái chết vào trong đời sống, chấp nhận nó, và đối điện nó một cách bộc trực, tôi sẽ được giải thoát khỏi những lo lắng về cái chết và những chuyện vặt vãnh của đời sống-và chỉ khi đó, tôi mới có thể được tự do để là chính mình”

Nothing is everything that doesn't happen at this very moment.”
Không là tất cả những gì không xảy ra vào giây phút này

“Teaching is more difficult than learning because what teaching calls for is this: to let learn. The real teacher, in fact, lets nothing else be learned than learning. His conduct, therefore, often produces the impression that we properly learn nothing from him, if by "learning" we now suddenly understand merely the procurement of useful information.”
“Việc dạy còn khó hơn việc học, bởi vì trong việc dạy, yêu cầu duy nhất là điều này: Cho phép tiến trình học được diển ra.  Một người thầy giỏi thật sự sẽ không cho phép học trò học bất cứ điều gì ngoài học tiến trình học.  Hành trạng của vị thầy như vậy có vẻ như là ông ấy hề không dạy dỗ gì ráo, bởi vì “học” (theo đường lối cũ) chợt được ngộ ra: chỉ là cái công việc thu lượm những thông tin có tính chất hữu dụng.”

The most thought-provoking thing in our thought-provoking time is that we are still not thinking.”
“Điều không thể nghĩ bàn, trong thời đại không thể nghĩ bàn của chúng ta là chúng ta vẫn chưa biết suy nghĩ.”

“Why are there beings at all, instead of Nothing?”
“Tại sao thực tại hiện tiền thay vì là trống không?”

A person is neither a thing nor a process but an opening through which the Absolute can manifest.
“Con người không phải một vật hay một tiến trình, mà là một cửa ngõ qua đó cái tuyệt đối được phơi bày.”

Being and time determine each other reciprocally, but in such a manner that neither can the former - Being - be addressed as something temporal nor can the latter - time - be addressed as a being
Thực tại và thời gian, tương lập lẫn nhau một cách ngược đảo: Thực tại thì không bị thời gian chi phối, còn thời gian thì không thể được thiết lập như một thực tại.

A boundary is not that at which something stops, but that from which something begins”.
Ranh giới không phải là nơi một cái gì đó bị dừng lại, đó là nơi từ đó một cái gì mới bắt đầu.

Only where leader and led together bind each other in one destiny ... does true order grow
“Chỉ khi nào người lãnh đạo và kẻ được lãnh đạo cùng ràng buộc nhau trong cùng một định mệnh, chỉ khi ấy trật tự mới được thiết lập.”

Dwelling is not primarily inhabiting but taking care of and creating that space within which something comes into its own and flourishes
“An trú không phải chỉ đơn thuần là sống chung an ổn  trong một mái  ấm mà còn có nghĩa là cùng nhau chăm sóc, để tạo ra một khoảng không gian để cho: một điều gì đó thật mầu nhiệm, tự hiện ra, và thăng hoa.”

Everyone is the other and no one is himself
“Mọi người là người khác và không một ai là chính họ”

Profound boredom, drifting here and there in the abysses of our existence like a muffling fog, removes all things and men and oneself along with it into a remarkable indifference. This boredom reveals being as a whole
“Một sự nhàm chán đến tận cùng, len lỏi đâu đó trong đáy vực của sự hiện hữu của tất  cả chúng ta như một đám sương mù, xóa đi  cùng với nó mọi vật thể, mọi con người, và mọi tự ngã riêng biệt thành ra một sự đồng nhất đến ghê rợn. Sự nhàm chán này trình bày vạn vật như là một đồng-nhất-thể.”

The relationship between man and space is none other than dwelling, strictly thought and spoken.
“Mối liên hệ giữa con người và không gian không gì khác hơn chính là sự an trú, đây chính là lối suy tư và phát ngôn chân chánh nhất.”

To think is to confine yourself to a single thought that one day stands still like a star in the world's sky
“Tư duy là tự giới hạn mình vào một đơn niệm cho đến một ngày nó đứng sáng chói như ngôi sao trên vòm trời thế giới.”

Thank you Tô Đăng Khoa. And now, this is a special gift to you:
I will hand the original drawing to you someday, maybe this Saturday.

No comments:

Post a Comment

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER - 5 CÁCH THỰC HÀNH ĐỂ XOA DỊU NHỮNG CƠN GIẬN

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER      We all know that anger is not healthy, not beautiful, and that it is definitely destructive, but we ...