Wednesday, March 14, 2018


TỪ BIỆT STEPHEN HAWKING

Stephen Hawking just died on Wednesday, March 14, 2018.
Stephen Hawking (8 January 1942 – 14 March 2018) was an English theoretical physicist, cosmologist, author and Director of Research at the Centre for Theoretical Cosmology within the University of Cambridge. Hawking was the first to set out a theory of cosmology explained by a union of the general theory of relativity and quantum mechanics. (Wikipedia)  

 Stephen Hawking, one of the world’s greatest minds, was an inspiration for atheists. (Quartz)  

Stephen Hawking vừa từ trần hôm Thứ Tư 14/3/2018.
Stephen Hawking (sinh ngày 8/1/1942 – chết 14/3/2018) là một nhà vật lý lý thuyết Anh quốc, nhà nghiên cứu vũ trụ, tác giả và là Giám Đốc Nghiên Cứu tại viện Centre for Theoretical Cosmology nằm trong University of Cambridge. Hawking là người đầu tiên đưa ra lý thuyết về vũ trụ giải thích bằng sự kết hợp thuyết tương đối tổng quát và thuyết cơ học lượng tử. (Wikipedia tiếng Việt

Stephen Hawking, một trong những bộ óc vĩ đại nhất của thế giới, là một nguồn cảm hứng cho những người vô thần. (Quartz)


No comments:

Post a Comment

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER - 5 CÁCH THỰC HÀNH ĐỂ XOA DỊU NHỮNG CƠN GIẬN

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER      We all know that anger is not healthy, not beautiful, and that it is definitely destructive, but we ...