Friday, March 30, 2018

Thơ Nguyễn Lương Vỵ, Tô Đăng Khoa dịch: Năm Chữ Năm Câu


Thơ Nguyễn Lương Vỵ
Tô Đăng Khoa dịch sang tiếng Anh
.

Poems by Nguyễn Lương Vỵ
Translated into English by Tô Đăng Khoa

.
NĂM CHỮ NĂM CÂU
(ẤN BẢN ĐẦU TIÊN: NXB Q&P Production, California, 2014)


FIVE WORD FIVE VERSES
(First Edition: Q & P Production, California, 2014)


Tô Đăng Khoa (left, trái), Nguyễn Lương Vỵ (right, phải)


NĂM CHỮ NĂM CÂU

câu thơ nay kiên khổ
lì đòn chờ âm rung
chờ nát tan tri ngộ
chờ ngất gió loạn bùng
một cú nhảy sau cùng…

these verses are tough
waiting for resonance
dissipated to be seen
waiting for one gusty wind
the last jump..

 
 1.

nhìn trong thơ thấy đạo
nhìn trong đạo thấy thơ
nhìn trong thơ thấy gạo
nhìn trong gạo thấy mình
có-không thiệt rốt ráo…
 
in poetry see Tao
in Tao see poetry
in poetry see rice
in rice see Self
being-nonbeing, no doubt…

2.
 
nhìn trong em thấy mệnh
nhìn trong mệnh thấy đời
nhìn trong đời thấy bệnh
nhìn trong bệnh thấy lời
lời lôi âm rù quếnh…
 .
in you see Karma
in Karma see life
in life see sickness
in the sickness see words
thunderous silent words.


No comments:

Post a Comment

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER - 5 CÁCH THỰC HÀNH ĐỂ XOA DỊU NHỮNG CƠN GIẬN

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER      We all know that anger is not healthy, not beautiful, and that it is definitely destructive, but we ...