Thursday, March 22, 2018


MN 118 - MINDFULNESS OF BREATHING

“Here a bhikkhu, gone to the forest or to the root of a tree or to an empty hut, sits down; having folded his legs crosswise, set his body erect, and established mindfulness in front of him, ever mindful he breathes in, mindful he breathes out.

“Breathing in long, he understands: ‘I breathe in long’; or breathing out long, he understands: ‘I breathe out long.’ Breathing in short, he understands: ‘I breathe in short’; or breathing out short, he understands: ‘I breathe out short.’ He trains thus: ‘I shall breathe in experiencing the whole body of breath’; he trains thus: ‘I shall breathe out experiencing the whole body of breath.’ He trains thus: ‘I shall breathe in tranquillising the bodily formation’; he trains thus: ‘I shall breathe out tranquillising the bodily formation.’
(Translated by Bhikkhu Bodhi, SuttaCentral)
.

KINH TRUNG BỘ 118. QUÁN NIỆM HƠI THỞ

.
Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, và ngồi kiết-già, lưng thẳng và trú niệm trước mặt. Chánh niệm, vị ấy thở vô; chánh niệm, vị ấy thở ra.

Thở vô dài, vị ấy biết: “Tôi thở vô dài”. Hay thở ra dài, vị ấy biết: “Tôi thở ra dài”. Hay thở vô ngắn, vị ấy biết: “Tôi thở vô ngắn”. Hay thở ra ngắn, vị ấy biết: “Tôi thở ra ngắn”. “Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập. “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô”, vị ấy tập. “An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra”, vị ấy tập.
(Bản dịch HT Thích Minh Châu, Thư Viện Hoa Sen)
MINDFULNESS MADE SIMPLE

Sit down. Close your eyes. Feel your chest rise and fall with each inhaled and exhaled breath.
For decades, researchers have suggested that this simple practice — known as mindfulness meditation — can have health benefits that range from banal to life-changing. Some occasional meditators report being a little less stressed every once in a while, for example, while other more regular practitioners say it helps them succeed in challenging situations.
(Erin Brodwin, Business Insider, Feb. 22, 2016)

.
THIỀN CHÁNH NIỆM ĐƠN GIẢN HÓA

Hãy ngồi xuống. Nhắm mắt lại. Cảm nhận ngực phồng và xẹp với mỗi hơi thở vào và hơi thở ra.
Trong nhiều thập niên, các nhà nghiên cứu đưa ra nhận  xét rang các tập đơn giản này -- còn gọi là thiền chánh niệm -- có thể có lợi ích cho sức khỏe từ những chuyện đơn điệu cho tới việc biến đổi đời người. Một số người thỉnh thooảng tập thiền nói rang họ cũng giảm bớt căng thẳng, thí dụ, trong khi những người siêng năng thiền tập nói rằng thiền giúp họ thành công trong các hoàn cảnh thách thức.
(Erin Brodwin, Tạp chí Business Insider, ngày 22/2/2018)


No comments:

Post a Comment

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER - 5 CÁCH THỰC HÀNH ĐỂ XOA DỊU NHỮNG CƠN GIẬN

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER      We all know that anger is not healthy, not beautiful, and that it is definitely destructive, but we ...