Friday, March 30, 2018

Meditation to cope with 'chaos' of Trump administration


Ex-ethics chief started group meditation to cope with 'chaos' of Trump administration

BY AVERY ANAPOL - 03/30/18 02:26 PM EDT

Former White House ethics chief Walter Shaub said that he implemented group meditation sessions in his office to cope with the “chaos” of President Trump’s administration.

Shaub, a frequent Trump critic who resigned in July after a series of clashes with the president, told CNBC that he, along with up to a dozen staffers, practiced meditation daily using the meditation app “Headspace.”

... Shaub told CNBC that the stress in the 70-person office was “so intense” that the 10-minute meditation periods only made enough of an impact to get them through to the next task.
(Source: The Hill)
Cựu Trưởng Phòng Đạo Đức Lập Một Nhóm Thiền Tập Để Đối Phó với 'hỗn loạn' của chính phủ Trump

Bản tin của Avery Anapol - ngày 30/3/2018


Walter Shaub, Cựu Trưởng Phòng Đạo Đức Bạch Ốc, nói rằng ông đã thực hiện các buổi thiền tập tập thể trong văn phòng của ông để đối phó với các "hỗn loạn" của chính phủ Trump.

Shaub, một người thường xuyên chỉ trích Trump và đã từ nhiệm vào tháng 7/2017 sau một loạt các xô xát với Tổng Thống Trump, kể với CNBC rằng ông, cùng với khoảng một tá nhân viên, đã thiền tập hàng ngày bằng cách sử dụng phần mềm ứng dụng thiền tập “Headspace.”


... Shaub nói với đài CNBC rằng căng thẳng trong văn phòng của ông gồm 70 nhân viên là "rất căng thẳng" tới mức các buổi thiền tập dài 10 phút chỉ đủ ảnh hưởng cho họ kham nhẫn cho tới việc làm kế tiếp....
(Nguồn: The Hill)


No comments:

Post a Comment

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER - 5 CÁCH THỰC HÀNH ĐỂ XOA DỊU NHỮNG CƠN GIẬN

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER      We all know that anger is not healthy, not beautiful, and that it is definitely destructive, but we ...