Friday, March 23, 2018

Is Prayer Effective? -- Cầu Nguyện Có Hiệu Quả?

IS PRAYER EFFECTIVE?

Many people say that Buddhists should not pray; however, we can see in the  Candima Sutta below a prayer was so powerful, so effective. This prayer is the verse of taking refuge in Buddha.
.
SN 2.9
Candima Sutta: The Moon Deity's Prayer for Protection
translated from the Pali by Piyadassi Thera © 1999

Thus have I heard:
On one occasion the Blessed One was living near Savatthi, at Jetavana at Anathpindika's monastery. At that time Candima, the moon deity, was seized by Rahu, lord of Asura. Thereupon calling to mind the Blessed One, Candima, the moon deity, recited this stanza:

i. "O Buddha, the Hero, thou art wholly free from all evil. My adoration to thee. I have fallen into distress. Be thou my refuge."

Thereupon the Blessed One addressed a stanza to Rahu, Lord of Asuras, on behalf of Candima, thus:

ii. "O Rahu, Candima has gone for refuge to the Tathagata, the Consummate One. Release Candima. The Buddhas radiate compassion on the world (of beings)."

Thereupon Rahu, Lord of Asuras, released Candima, the deity, and immediately came to the presence of Vepacitta, Lord of Asuras, and stood beside him trembling with fear and with hair standing on end. Then Vepacitta addressed Rahu in this stanza.

iii. "Rahu. Why did you suddenly release Candima? Why have you come trembling, and why are you standing here terrified?"

"I have been spoken to by the Buddha in a stanza (requesting me to release Candima). If I had not released Candima my head would have split into seven pieces. While yet I live, I should have had no happiness. (Therefore I released Candima)."
(Source: Access to Insight)CẦU NGUYỆN CÓ HIỆU  QUẢ?


Nhiều người nói rằng Phật tử không nên cầu nguyện; tuy nhiên, chúng ta có thể thấy trong Kinh Tương Ưng SN 2.9 (Candima Sutta) một bài kinh cầu nguyện rất mãnh liệt, rất hiệu quả. Bài cầu nguyện này là bài kệ xin quy y Đức Phật.
.


Chương 2: Tương ưng Thiên tử
i: Phẩm thứ nhất
9. Candima

Thế Tôn trú ở Sāvatthi (Xá-vệ).

Lúc bấy giờ, Thiên tử Candima bị Rāhu, vua A-tu-la bắt. Rồi Thiên tử Candima, tưởng niệm đến Thế Tôn, trong lúc ấy nói lên bài kệ này:

Ðảnh lễ đấng Giác Ngộ,
Bậc Anh Hùng muôn thuở,
Ngài là bậc Giải Thoát,
Thoát ly thật viên mãn,
Còn con bị trói buộc,
Hãy cho con quy ngưỡng .

Rồi Thế Tôn, vì Thiên tử Candima, nói lên bài kệ này cho Rāhu, vua A-tu-la:

Canda đã quy y,
Như Lai, bậc La-hán,
Rāhu, hãy thả nó,
Vì chư Phật thương đời .

Rồi Rāhu, vua A-tu-la, giải thoát cho Thiên tử Candima. Như bị hốt hoảng, Rāhu đi đến Vepacitti, vua A-tu-la, run sợ, lông tóc dựng ngược và đứng một bên. Và Vepacitti, vua A-tu-la, nói lên bài kệ cho Rāhu, vua A-tu-la, đang đứng một bên:

Vì sao, như hốt hoảng,
Rāhu thả Canda,
Ông đến, lòng run sợ,
Ông đứng, tâm kinh hoàng?

—Ðầu con bể thành bảy,
Ðời con không hạnh phúc,
Với lời kệ đức Phật,
Nếu không thả Canda .


No comments:

Post a Comment

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER - 5 CÁCH THỰC HÀNH ĐỂ XOA DỊU NHỮNG CƠN GIẬN

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER      We all know that anger is not healthy, not beautiful, and that it is definitely destructive, but we ...