Thursday, March 15, 2018


FAREWELL TO  VEN. THICH NHUAN TAM

In a farewell party on Saturday night March 10, 2018, in Orange County, California, reporter Nguyen Giac PTH respectfully handed Ven. Thich Nhuan Tam a gift, which was a drawing of the monk by PTH.


The words written in the drawing are:

Mang gươm Giới Định Huệ, đi tới cùng trời cuối đất;
Phá trận Tham Sân Si, dạy để giữ ngọc gìn vàng.

(Carrying the sword of Virtue, Concentration, and Wisdom, he travels to the end of heaven and earth;
Smashing the trap of Greed, Hatred, and Delusion, he teaches how to keep the treasure of humanity
.)Ven. Thich Nhuan Tam is the director of the Language Center Thien Nhon at Chùa Lá Temple in Saigon, Vietnam. His Language Center takes no tuition at all, teaching tens of thousands of poor students every year.

TỪ BIỆT THẦY THÍCH NHUẬN TÂM

Trong một tiệc chia tay đêm Thứ Bảy ngày 10/3/2018 tại Quận Cam, California, anh Nguyen Giac PTH trân trọng trao tặng Thầy Thích Nhuận Tâm một món quà, đó là tấm tranh do PTH vẽ Thầy.

Chữ viết trên tranh là:

Mang gươm Giới Định Huệ, đi tới cùng trời cuối đất;
Phá trận Tham Sân Si, dạy để giữ ngọc gìn vàng.


Thầy Thích Nhuận Tâm là Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ Thiện Nhơn ở Chùa Lá tại Sài Gòn, VN. Trường thầy dạy miễn phí, dạy nhiều chục ngàn học sinh nghèo mỗi năm.

.
***


ZEN MASTER NHAT HANH: YOU SHOULD DO DISHES

Zen Buddhist monk Thich Nhat Hanh probably makes for a very good houseguest. He abides by a simple practice: Whenever you visit someone’s home, do their dishes for them.

Not only is this a nice thing to do for someone else, Thich Nhat Hanh says that it helps cultivate a spirit of generosity. Washing other people’s dishes is a way to counteract the human tendency to be accountants in our relationships, keeping track of how much we give and others take, and trying to keep the two columns in balance.
(Ephrat Livni, QUARTZ, March 09, 2018)

Photo subject to copyright of https://plumvillage.org/


THẦY NHẤT HẠNH: NÊN RỬA CHÉN...

Thiền sư Thích Nhất Hạnh có lẽ là một vị khách mời rất tốt. Thầy giữ một cách tu đơn giản: Bất cứ khi nào bạn tới thăm nhà ai, hãy rửa chén cho họ.

Không chỉ là một việc tử tế làm cho người khác, Thầy Nhất Hạnh nói  rằng làm thế sẽ giúp vung bồi tinh thần rộng lượng bố thí. Rửa chén cho người khác là một cách đối trị khuynh hướng tính toán trong tâm mình khi giao tiếp, quan sát mình cho bao nhiêu và ngườii khác nhận bao nhiêu, và cố gắng giữ hai vế cân bằng.
(Ephrat Livni, Tạp chí QUARTZ, ấn bản ngày 9 tháng 3/2018)


No comments:

Post a Comment

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER - 5 CÁCH THỰC HÀNH ĐỂ XOA DỊU NHỮNG CƠN GIẬN

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER      We all know that anger is not healthy, not beautiful, and that it is definitely destructive, but we ...