Thursday, March 29, 2018

Dharma Friends From A Forest Far Away - Pháp Hữu Từ Rừng Xa Tới Thăm


DHARMA FRIENDS FROM A FOREST FAR AWAY


In April 2017, two dharma friends of mine came to visit California. Both of them, Bhikkhu Thích Thiện Minh and Bhikkhuni Thích Nữ Diệu Hải, studied Buddha Dharma under the guide of the late Zen Master Thích Tịch Chiếu, who was also my root Master.

Bhikkhu Thích Thiện Minh had made a living as a visual artist for many decades before he became a monk to study Buddha Dharma with Ven. Thích Tịch Chiếu and then has chosen to live as a recluse in a forest in Long Hải.
.

PHÁP HỮU TỪ RỪNG XA TỚI THĂM

Trong tháng 4/2017, hai pháp hữu của người viết tới thăm California. Cả hai -- Tỳ khưu Thích Thiện Minh và  Tỳ khưu ni Thích Nữ Diệu Hải, học pháp dưới sự hướng dẫn của cố Thiền sư Thích Tịch Chiếu, người cũng  là bổn sư của người viết.

Tỳ khưu Thích Thiện Minh là một nghệ sĩ ngành mỹ thuật nhiều thập niên trước khi xuất gia để học đạo với Thầy Thích Tịch Chiếu và rồi chọn sống ẩn tu trong một góc rừng ở Long Hải.
He drew a portrait of Ven. Thích Tịch Chiếu here:

Tỳ khưu vẽ chân dung của Thầy Thích Tịch Chiếu nơi đây:The words in the drawing above are:
Chữ viết trong tranh là:

Mặc như Lôi
Như thị mà đến, như thị mà đi,
khói bụi trần gian,
vạn thuở chẳng phai mờ.
Tâm Tịch Chiếu.

.
Silent as Thunder
Thus come and thus gone,
blending in the smoke and dust of the world,
never unfading.
The Mind of Serenity and Insight
.
Within few days in Orange County, Bhikkhu Thích Thiện Minh drew an artwork, a portrait of  the Zen patriarch Bodhidharma, as a gift to me.

Trong vài ngày ở Quận Cam, Tỳ khưu Thích Thiện Minh vẽ một họa phẩm, chân dung Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma, để tặng cho người viết.
The words he penned in the drawing are:
Chữ ghi trong tranh là:
.
Bồ Đề Đạt Ma Tổ Sư
Cứng như thép
lạnh như băng
không luyến cừu
ngoảnh mặt trước tang thương ba cõi
mà tình thương
ôi mây trắng bốn phương trời
.
Thân tặng Nguyên Giác PTH
Santa Ana 2017
Bhikkhu Thiện Minh, nhà sư núi từ Long Hải, Vietnam

.
Dịch:
The Patriarch Bodhidharma
Hard as steel
cold as ice
neither like nor dislike
facing away from the suffering of the three realms
however, his compassion
spreading along with the white clouds in four directions
.
Friendly Dedicated to Nguyên Giác PTH
Santa Ana 2017
Thích Thiện Minh, a monk from Long Hải, VN
.
I miss you all, the two very special visitors (I wrote a poem for you, and someday will translate into English later; you know, it's very hard to translate poems.)
I miss all my dharma friends from the Temple Tây Tạng Tự Bình Dương.
.
Tôi nhớ các bạn, hai vị khách rất đặc biệt (Tôi đã làm một bài thơ tặng bạn, và sẽ có ngày dịch sang tiếng Anh sau; quý bạn biết, rất khó dịch thơ.)
Tôi nhớ tất cả các bạn đạo từ Chùa Tây Tạng Bình Dương.

.

No comments:

Post a Comment

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER - 5 CÁCH THỰC HÀNH ĐỂ XOA DỊU NHỮNG CƠN GIẬN

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER      We all know that anger is not healthy, not beautiful, and that it is definitely destructive, but we ...