Saturday, March 17, 2018


  

A SUMMARY OF DHAMMA PRACTICE


Verse 193 from the Dhammapada is a summary of Dhamma practice. It was translated by some scholars as follows:

-- Not to do evil, to cultivate merit, to purify one's mind - this is the Teaching of the Buddhas. (by Daw Mya Tin)

-- Not to commit any sin, to do good, and governance of one's mind, that is the teaching of (all) the Awakened. (translated by Müller)

-- The non-doing   of any evil,
the performance     of what's skillful,
the cleansing   of one's own mind:
            this is the teaching
            of the Awakened. (by Thanissaro Bhikkhu)

-- To avoid all evil, to cultivate good, and to cleanse one's mind — this is the teaching of the Buddhas. (by Acharya Buddharakkhita)TÓM TẮT PHÁP TU
Bài kệ 183 trong Kinh Pháp Cú là bản tóm lược pháp tu. Nhiều học giả đã dịch ra như sau:

-- Không làm mọi điều ác. 
Thành tựu các hạnh lành, 
Tâm ý giữ trong sạch, 
Chính lời chư Phật dạy. (Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu)

-- Chớ làm điều ác, gắng làm việc lành, giữ tâm ý trong sạch. Ấy, lời chư Phật dạy. (Bản dịch của Hòa Thượng Thích Thiện Siêu)

  


No comments:

Post a Comment

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER - 5 CÁCH THỰC HÀNH ĐỂ XOA DỊU NHỮNG CƠN GIẬN

FIVE WAYS TO DEFUSE ANGER      We all know that anger is not healthy, not beautiful, and that it is definitely destructive, but we ...